ภาษาไทย
ENG
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม www.adoption.dsdw.go.th
 
 
นางอรุณี เต็งสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์อำนวยการรับ
เด็กเป็นบุตรบุญธรรม 

 

 

 

 

สถิตผู้เข้าใช้งานWeb Counter

 

 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่องค์การ Holt International
Children's Services, Inc และสหทัยมูลนิธิ
ร่วมปรึกษาหารือการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
กับศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม ตามพระราชบัญญัติ
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
       
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม
ครอบครัวบุญธรรม
การประชุมครอบครัวบุญธรรมขององค์การ
Enfants d'Orient et d' Occident และ
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศแคนาดา
       
การฝึกอบรมด้านการรับบุตรบุญธรรม
ระหว่างประเทศ แก่ข้าราชการ
ของประเทศกัมพูชา
โครงการ "สานสัมพันธ์ สู่ความเข้าใจ"
ครั้งที่ 4
       
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมของผู้ขอรับเด็กเป็น
บุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
ครอบครัว อุปถัมภ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
       
      ดูทั้งหมด.......
       
What's New!!
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุม ปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตาม พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
   
โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อทบทวนนโยบายและการดำเนินของประเทศไทย
ในด้านการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก (Review of Alternative care in Thailand)
   
หนังสือขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์
และส่งสรุปแบบประเมินพัฒนาการเด็ก/พฤติกรรมเด็ก
   
แบบประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์  
       
กำหนดการโครงการ
กำหนดการโครงการ/กิจกรรม ของศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจำปี 2557
       
ข่าวสมัครงาน
ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีความประสงค์รับสมัครบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ
จำนวน 8 อัตรา
       
       
สาระน่ารู้
เมื่อลูกก้าวร้าว.....จะทำอย่างไร?
       
เมื่อลูกน้อยติดเกมจะทำอย่างไร?
       
       
สถิติการรับบุตรบุญธรรม
สถิติการรับบุตรบุญธรรม ระหว่างปี2554-2556

  ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 02-354-7500,  02-354-7509
Fax 02-354-7511 E-mail: adoption@loxinfo.co.th