ภาษาไทย
ENG
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม www.adoption.dsdw.go.th
 
 
นางอรุณี เต็งสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์อำนวยการรับ
เด็กเป็นบุตรบุญธรรม 

 

 

 

สถิตผู้เข้าใช้งานWeb Counter

 

 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ได้เปลี่ยนแปลง website แล้ว ตาม link นี้

Child Adoption center changed website to www.dcy.go.th

Email : adoption@dcy.go.th

 

การจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่ 8
(The 8th Nativeland Visit Program)
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ครอบครัวอุปถัมภ์
       

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ จัดพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่โดยรองอธิบดี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ให้เกียรติมาร่วมงาน

Central Restaurants Group Co,Ltd
มอบของขวัญวันเด็กให้แก่
ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
เพื่อใช้ในการจัดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
       
นางวันทนีย์ อริยธนาพงศ์ และครอบครัว
มอบของขวัญวันเด็กให้แก่
ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
เพิ่อใช้ในการจัดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
มูลนิธิปาลปชา มอบของขวัญวันเด็ก
ให้แก่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตร
บุญธรรม เพื่อใช้ในการจัดงานเนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ
       
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ร่วมอวยพรปีใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็น
บุตรบุญธรรม

สาธารณรัฐไอร์แลนด์ เข้าพบ
นางชลาทิพย์ ปุณณะบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่
ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
วันที่ 15 ธันวาคม 2557
       
เจ้าหน้าที่จาก International Social
Service ประเทศฮ่องกง
เข้าเยี่ยมและหารือกับเจ้าหน้าที่
ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
วันที่ 12 ธันวาคม 2557
เจ้าหน้าที่องค์การ Wereldkinderen
ประเทศเนเธอร์แลนด์
เข้าเยี่ยมและหารือกับเจ้าหน้าที่
ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
       
      ดูทั้งหมด.......
       
ประกาศ
การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
       
What's New!!
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยค่าเลี้ยงดูเด็ก
แก่ครอบครัวอุปถัมภ์และ/หรือช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กตามความจำเป็น
   
หนังสือแจ้ง เรื่อง การใช้จ่ายเงินครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
   
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุม ปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตาม พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
   
โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อทบทวนนโยบายและการดำเนินของประเทศไทย
ในด้านการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก (Review of Alternative care in Thailand)
   
หนังสือขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์
และส่งสรุปแบบประเมินพัฒนาการเด็ก/พฤติกรรมเด็ก
   
แบบประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์  
       
สาระน่ารู้
คําแนะนําสําหรับพ่อแม่ในการดูแลวัยรุ่นยุคใหม่
   
3 คำถาม ช่วยพัฒนา IQ EQ ลูก
   
เมื่อลูกก้าวร้าว.....จะทำอย่างไร?
       
เมื่อลูกน้อยติดเกมจะทำอย่างไร?
       
       
สถิติการรับบุตรบุญธรรม
สถิติการรับบุตรบุญธรรม ระหว่างปี2554-2556
   
 

  ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 02-354-7500,  02-354-7509
Fax 02-354-7511 E-mail: adoption@loxinfo.co.th