ภาษาไทย
ENG
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม www.adoption.dsdw.go.th
 
 
นางอรุณี เต็งสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์อำนวยการรับ
เด็กเป็นบุตรบุญธรรม 

 

 

 

 

สถิตผู้เข้าใช้งานWeb Counter

 

 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่องค์การ Save the Children ประเทศฟินแลนด์เข้าเยี่ยมและหารือกับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม ร่วมประชุมหารือข้อกฎหมาย
       

เจ้าหน้าที่องค์การ Children above all ประเทศสวีเดน เข้าเยี่ยมและหารือกับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม

เจ้าหน้าที่องค์การ Interpedia ประเทศฟินแลนด์ เข้าเยี่ยมและหารือกับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม

       
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
อัตรากำลังและการวางแผนคน
ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2557
ณ เรือนไม้งาม รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโน
โลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี 2557
       
Central Restaurants Group Co,Ltd
มอบของขวัญวันเด็กให้แก่ศูนย์อำนวยการ
รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อใช้ในการจัด
งานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2557 เมื่อ 11 มกราคม 2557
เตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ร่วมกันเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557
       
การช่วยเหลือเงินค่าเลี้ยงดูเด็กแบบ
ครอบครัวอุปถัมภ์การช่วยเหลือเงิน
ค่าเลี้ยงดูเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ประจำ
เดือน ของฝ่ายครอบครัวอุปถัมภ์

ศูนยอำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้
จัดพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่โดยท่านอธิบดี
และรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ให้เกียรติมาร่วมงาน
วันที่ 26 ธันวาคม 2556

       

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรับ
เด็กเป็นบุตรบุญธรรมร่วมอวยพรปีใหม่แก่ ท่านอธิบดีและรองอธิบดี กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวย
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556
       
กำหนดการโครงการ
กำหนดการโครงการ/กิจกรรม ของศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจำปี 2557
       
ข่าวสมัครงาน
ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีความประสงค์รับสมัครบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ
จำนวน 8 อัตรา
       
       
สาระน่ารู้
เมื่อลูกก้าวร้าว.....จะทำอย่างไร?
       
เมื่อลูกน้อยติดเกมจะทำอย่างไร?
       
       
สถิติการรับบุตรบุญธรรม
สถิติการรับบุตรบุญธรรม ระหว่างปี2554-2556

  ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 02-354-7500,  02-354-7509
Fax 02-354-7511 E-mail: adoption@loxinfo.co.th