ภาษาไทย
ENG
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม www.adoption.dsdw.go.th
 
 
นางอรุณี เต็งสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์อำนวยการรับ
เด็กเป็นบุตรบุญธรรม 

 

 

 

 

สถิตผู้เข้าใช้งานWeb Counter

 

 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมครอบครัวบุญธรรมและศึกษา
ดูงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่
22-28 ตุลาคม 2557
การสัมมนาเรื่อง Seminar on Experience
sharing of Child Care Management
and Inter-Country Adoption
ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
       
เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
เข้าเยี่ยมและหารือกับเจ้าหน้าที่
ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
วันที่ 23 กันยายน 2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ด้านการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ
กับองค์การสวัสดิภาพเด็ก 4 แห่ง
       
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม
ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ติดตามเยี่ยมเยียนครอบครัวอุปถัมภ์
       
เจ้าหน้าที่องค์การ Holt International
Children's Services, Inc และสหทัยมูลนิธิ
ร่วมปรึกษาหารือการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
กับศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม ตามพระราชบัญญัติ
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
       
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม
ครอบครัวบุญธรรม
การประชุมครอบครัวบุญธรรมขององค์การ
Enfants d'Orient et d' Occident และ
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศแคนาดา
       
การฝึกอบรมด้านการรับบุตรบุญธรรม
ระหว่างประเทศ แก่ข้าราชการ
ของประเทศกัมพูชา
โครงการ "สานสัมพันธ์ สู่ความเข้าใจ"
ครั้งที่ 4
       
      ดูทั้งหมด.......
       
What's New!!
หนังสือแจ้ง เรื่อง การใช้จ่ายเงินครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
   
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุม ปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตาม พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
   
โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อทบทวนนโยบายและการดำเนินของประเทศไทย
ในด้านการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก (Review of Alternative care in Thailand)
   
หนังสือขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์
และส่งสรุปแบบประเมินพัฒนาการเด็ก/พฤติกรรมเด็ก
   
แบบประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์  
       
กำหนดการโครงการ
กำหนดการโครงการ/กิจกรรม ของศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจำปี 2557
       
สาระน่ารู้
คําแนะนําสําหรับพ่อแม่ในการดูแลวัยรุ่นยุคใหม่
   
3 คำถาม ช่วยพัฒนา IQ EQ ลูก
   
เมื่อลูกก้าวร้าว.....จะทำอย่างไร?
       
เมื่อลูกน้อยติดเกมจะทำอย่างไร?
       
       
สถิติการรับบุตรบุญธรรม
สถิติการรับบุตรบุญธรรม ระหว่างปี2554-2556

  ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 02-354-7500,  02-354-7509
Fax 02-354-7511 E-mail: adoption@loxinfo.co.th